Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dit barns udvikling og trivsel

På Øster Brønderslev Centralskole arbejder vi hver dag med børnenes trivsel og udvikling. For at trives, skal man lære - og for at lære skal man trives. 

Helt grundlæggende tager vi afsæt i Brønderslev kommunes børnesyn 

Læs mere på Fælles børnesyn | Brønderslev Kommune (bronderslev.dk).

 

I skolens trivselspolitik, kan I læse om, hvordan vi arbejder med trivsel og mod mobning. 

Skoledistrikt syd har endvidere end overordnet anti-mobbeplan, som findes på skoledistriktets hjemmeside. 

https://distrikt-syd.aula.dk/sites/distrikt-syd.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Antimobbeplan%20August%202019%20-%20Distrikt%20Syd.pdf

Herunder kan I læse mere om den lokale udmøntning på ØBC

Trivselspolitik for Ø. Brønderslev Centralskole

I skoledistrikt syd, har vi en antimobbeplan.

Denne trivselspolitik er den lokale udmøntning af distriktets antimobbeplan.

_________

Målsætning:
På ØBC vil vi skabe et undervisnings- og læringsmiljø på Ø. Brønderslev Centralskole, der understøtter det enkelte barns trivsel og tryghed i hverdagen og forebygger og hindrer mobning af enhver art – såvel fysisk, psykisk som digitalt

Trivselspolitikken understøtter således ØBCs skolemål. 

På Øster Brønderslev Centralskole accepterer vi ikke nogen form for mobning.

Trivselspolitikken består at to dele:

1: Handleplan for trivsel – forebyggende indsatser

2: Procedure i tilfælde af mobning – indgribende indsatser

 

 

 

Forebyggende indsatser

Handleplan for trivsel

Den overordnede trivselspolitik og handleplan skal være kendt af både elever og forældre og offentliggøres på skolens hjemmeside og på AULA.

Der er lavet en trivselsplakat, som er formuleret i et sprog, der forstås af børnene. Denne hænger på skolen i fællesrum og i alle klasselokaler. 

På skolen har vi flere indsatser der alle understøtter vores daglige trivselsarbejde. Se herunder.

National trivselsmåling

En gang om året evalueres trivsel ved hjælp af den nationale trivselsmåling. Resultatet behandles i pædagogisk udvalg og teams og med eleverne.

Trivselshandleplaner

Der samarbejdes om at lave en trivselshandleplan i alle klasser. Handleplanen indeholder 1-3 mål, som klassen arbejder med. Afsættet er den årlige trivselsmåling, samt elevernes, lærernes og pædagogernes oplevelse af hverdagens trivsel.

Målene revurderes mindst en gang årligt, og der arbejdes løbende med handleplanen.

Handleplanen og skolens trivselsplakat italesættes altid på det årlige forældremøde og der arbejdes desuden med målene på den årlige trivselsdag.

Trivselsdag

På ØBC har vi en årlig trivselsdag. Her arbejdes med trivselshandleplanen i egne klasser samt fællesskabende aktiviteter på tværs af klasser og årgange.

KOMPASSET

På ØBC har vi en trivselsmedarbejder og LæringsMiljøVejleder, som arbejder i indsatsen, vi kalder ”KOMPASSET”

Kompasset er et tilbud med fokus på at fremme elevernes faglige og sociale trivsel. Elevernes udfordringer er forskellige – og kalder på forskellige løsninger. – KOMPASSET søger med andre ord at hjælpe barnet og de voksne omkring barnet med at navigere i udfordringerne og sammen arbejde frem mod den gode trivsel. Der ydes hjælp i form af alt fra sparring, vejledning, rådgivning og særligt målrettede indsatser ift. barnet.

Samarbejdet foregår mellem elever og forældre, pædagoger, lærere og ledelse samt eksterne samarbejdspartnere som fx psykologer og rådgivere.

Legepatrulje: 

Der er oprettet en legepatrulje bestående af elever fra 6. klassetrin. Der er udpeget 1 kontaktlærer, der skal støtte, vejlede og igangsætte legepatruljen.
Der gives et tilbud om legeaktiviteter til elever fra yngre klassetrin i pauserne. 

Venskabsklasser

På ØBC har vi venskabsklasser på flere årgange. Målet er at styrke fællesskabet, tryghed og skoleglæden på tværs af årgange.

Fri for mobberi

Konceptet og værdierne fra ”Fri for mobberi” anvendes på hele ØBC. Systemet er et materiale til social træning og forebyggelse af mobning.

Lærerne, pædagogerne, lærerteams, klassen:

 • Klasselærer/lærerteam sikrer, at der løbende i klassen fokuseres på elevernes trivsel og tages hånd om eventuel mobning.
 • I alle klasser udarbejdes der klasseregler, der også skal omfatte noget om mobning. Reglerne formuleres i et sprog der angiver elevernes ønskede adfærd.
 • Tilsynet med eleverne styrkes, når der opleves problemer med uro, mobning m.m.
 • Det er vigtigt, at tilsynet altid griber ind i de konflikter, man ser, og orienterer klasselæreren.
 • Hvis man som tilsyn ikke føler, at man alene kan klare situationen, er man forpligtet til at hente kollegial hjælp. 

Forældrene:

 • Trivsel er et fast emne på alle afholdte forældremøder.
 • De enkelte forældre og forældrerådene er medansvarlige for at bringe evt. mobning til ophør og skabe en god trivsel i klassen i samarbejde med skolen og involverede børn.
 • Det anbefales, at forældre bakker op om at etablere og have aktive forældreråd med klassearrangementer der understøtter børnefællesskaber og trivsel.
 • I distriktets overordnede anti-mobbeplan findes 5 gode råd til forældre, og der er anvist klageadgang.

Elever:

 • Alle elever kender til skolens trivselsplakat og er medansvarlige for den gode trivsel på skolen.
 • Alle elever medinddrages i klassens trivselshandleplaner
 • Der holdes børnemøder i alle klasser efter behov

 

_________________________


 Procedure i tilfælde af mobning

Definition på mobning jf. Distrikt syds antimobbeplan.

Mobning er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.

Det er vigtigt, at mobning forstås som en noget der foregår i sociale og relationelle kontekster, og at involverede børn er en del af en problematik, og at de voksne omkring tager ansvar for at hjælpe til at forstå og løse en situation hvor mobning finder sted.
 

Når en medarbejder bliver bekendt med mobning, træder nedenstående plan i værk.

 1. Skolen/forældre/andre der har identificeret et tilfælde af mobning, kontakter klasselæreren, teamet, pædagogen. 
  Denne beslutter sammen med skolens ledelse eller LMV, hvordan det konkrete tilfælde skal behandles, og hvem der er ansvarlig for det videre forløb. 
 2. Der afholdes en forsigtig samtale med barnet der har oplevet mobning. Hvad er der sket, hvor tit, hvor længe og hvem er involveret?
 3. Trivselsmøde. Her indsamles uddybende information fra lærere, forældre, pædagoger, hvem der er mobber/-ne, ofre og tilskuere eller andre positioner. Der er tale om et undersøgende møde. Leder eller LMV deltager. Mødet foregår snarest muligt efter skolen bliver bekendt med mobningen.
 4. Samtaler med involverede børn Hurtigst muligt efter trivselsmødet tales der med involverede børn i relevante fora. Samtalerne føres i overensstemmelse med Brønderslev kommunes børnesyn.

Trivselsplakaten anvendes i samtalerne med involverede børn.

5. De følgende uger er der opfølgende samtaler og skærpet tilsyn med de involverede børn i relevant omfang.

6. 
Tiltag til fremme af trivsel i skolen laves i samråd med forældrene. Der holdes trivselsmøder herom i nødvendigt omfang.

7. I grove, akutte mobbe-tilfælde indkaldes mobbernes forældre hurtigst muligt til møde på skolen, med ledelsen og klasselæreren.
Her drøftes situationen, og konsekvenser/foranstaltninger aftales. 
Bortvisning af mobberne i op til 5 skoledage kan komme på tale jf. folkeskoleloven.

 

Trivselspolitik på vores skole 

På vores skole...

- viser vi hensyn og taler pænt til hinanden - Respekt

- hjælper hinanden, så alle går en god dag - Omsorg

- tør vi sige fra, og hjælper hinanden med at stoppe drilleri - Mod

- er det godt at vi er forskellige, og vi er alle lige meget værd - Tolerance

 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Vores undervisningsmiljøvurdering beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø
er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

I kan læse vores UMV for 2021 nedenfor:

 

Dokumenter

umv ØBC nov 2021_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Trivselsplakat pdf..pdf

Shape Created with Sketch.