Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring

Sammenhængsbeskrivelse for Læring

Skolepolitiske mål - Læring: Børnenes læring understøttes af læringsmålstyret undervisning

Bekendtgørelsen: Tilbud om lektiestøtte, herunder i samspil i fht. lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden.

Brønderslev Kommunes børnesyn:
Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.
Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab.
Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

Brønderslev Kommunes Udvikling i fællesskaber:

Mål
At alle skoler og SFOer har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn opnår optimal læring og trivsel.
Delmål:

  • at alle børn er en del af og bidrager aktivt til et fællesskab
  • at alle børn får udfordringer svarende til deres udviklingszone
  • at de fysiske læringsmiljøer understøtter børns deltagelse i fællesskabet

I Distrikt Syd SFOer er barnets læring bundet op på begreberne i folkeskolens formålsparagraf, hvorfor vi i SFO definerer læringsbegrebet i et dannelsesperspektiv.

Teori

ICDP

Knud Illeris - læringstrekant

Læring forstås både som en samspilsproces mellem individet og dets omgivelser samt en indre psykisk tilegnelse- og forarbejdningsproces, der fører frem til et læringsresultat.

Læring er altid på en gang en kognitiv, en psykodynamisk og en samfundsmæssig proces.

Illeris læringstrekant

Evidens

Inge Skoug Larsen– overgange de tre perspektiver: barnets, forældrenes og de professionelles.

Lenes Tanggard: Skoleforsker.

Vi skal fokusere på faglighed og blik for kerneopgaven Vi ved ikke præcis hvornår læring sker, men have øje for at der sker læring på vejen til læring. Læreprocesser frem for læringsmålstyring.

Pointer:

  • Husk, at skolens opgave er at skabe et sted, hvor børn kan lære det, der er vanskeligt at lære andre steder.
  • Husk skolens formålsparagraf.
  • Husk den kritiske sans.
  • Den frisættende omtanke.
  • Den faglige forankring.
  • Den pædagogiske viden.
  • Den videns- og erfaringsbaserede praksis.

Data

Vores viden om børnene via iagttagelser, børnesamtaler og børnemøder.

Vision

Alle børn er motiverede og har lyst til at lære.
Alle børn oplever at blive mødt af tilpasse udfordringer, som fremmer deres alsidige personlige udvikling.
Alle børn oplever sig betydningsfulde i et fællesskab

Tiltag

ICDP-tilgang i mødet med barnet
Skaber positiv grundstemning, for at optimere trivselsmulighederne. Trivsel er en forudsætning for læring.
Varieret udbud af aktiviteter, som fremmer de forskellige udviklingsområder, hvor både fordybelse og flow opleves.
Vekselvirkning mellem de strukturerede og voksenstyrede aktiviteter samt børns frie leg, hvor vi benytter de tre læringsrum: at gå foran, ved siden af og bagved.

Igangsættende og støttende i fht. til at motivere børns deltagelse med en særlig opmærksomhed på lige deltagelsesmuligheder.
Visuel aktivitetstavle der signalerer dagens aktiviteter.
Information til forældrene om planlagte aktiviteter som dokumentation samt at fremme forældresamarbejdet.
Børnemøder hvor der er fokus på medbestemmelse, rettigheder, pligter i fællesskaber og dannelsesøjemed.

Tegn

Samspilstema 1 – personalet viser positive følelser for barnet
Børnene er fordybet i det de deltager i
Børnene giver respons til os, hinanden og forældrene
Børnene forsætter ny introducerede lege
Forældre og børnene kigger på aktivitetstavlen
Personalet igangsætter strukturerede aktiviteter

Evaluering

Den enkelte SFO evaluerer lokale tiltag i foråret 2020
Evaluering af tiltagene evalueres på distriktsniveau i efteråret 2020